DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
 
 
HOME - SITEMAP
 
  MIERENBESTRIJDINGSMIDDELEN  
 

 

Op de websitepagina lastige mieren is het een en ander uitgelegd met betrekking tot overlast gevende mieren. Hier gaan we alleen in op het actief bestrijden, het doden dus, van mieren.

1. Huis-tuin-en-keuken-bestrijding
Bestrijden met kokend water, verfbranders, hogedrukreinigers en het branden van spiritus zijn alle methoden die niet werken, althans er blijven genoeg mieren over om de overlast is stand te houden. Op een congres van mierenbestrijders in Duitsland (september 2015), kwam aan het licht dat de wegmier, faraomier en het spookdraaigatje wegblijven van plaatsen waar neemolie, kaneelolie en kaneelpoeder werd aangebracht.

2. Vrij verkrijgbare mierenbestrijdingsmiddelen
Lokdoosjes en korrels, verkrijgbaar in de bouwmarkten, drogisterijen en tuincentra, werken nu eens wel, dan weer niet. Het succes hangt onder andere af van de grootte van de mierenkolonie die moet worden bestreden, van het soort mier en van de tijd van het jaar. Enkele voorbeelden:
a. zeer gedisciplineerde mieren, die een vaste route naar hun vaste voedselbron hebben, laten zich zelden verleiden door de aantrekkelijke (en giftige) inhoud van een mierenlokdoosje of korrels.
b. de behoefte aan bepaald soort voedsel kan per seizoen variëren; daar is bij de ontwikkeling van het bestrijdingsmiddel geen rekening mee gehouden.
c. bestrijden in het voorjaar is lastig, omdat de achterlijven van de mieren nog vol zitten met reservevoedsel, er dus geen directe behoefte aan voedsel is. De rondlopende mieren verkennen in het voorjaar in eerste instantie hun omgeving. Alleen voedsel verzamelende mieren kunnen effectief worden bestreden (zie websitepagina sociale maag).
Verder: mierenlokdoosjes drogen uit en zijn beperkt effectief (ongeveer 14 dagen) en korrels zijn vochtgevoelig en daardoor beperkt inzetbaar.

3. Professionele bestrijding
Bij een correcte bestrijding behoort de bestrijder de volgende stappen uit te voeren:
1) vaststellen welke mierensoort het betreft
2) precies nagaan waar de mieren lopen
3) nagaan waar het nest zich (mogelijk) bevindt
4) adequaat bestrijdingsmiddel kiezen
5) het bestrijdingsmiddel nauwgezet doseren en selectief inzetten
6) nacontrole
De praktijk is helaas dat de meeste professionele dierplaagbestrijders een beperkte kennis hebben van mieren, daarom stap 1 overslaan, meteen beginnen met stap 4 en vaak ook stap 6 overslaan.
Een effectief bestrijdingsmiddel is Maxforce Quantum Gel of een vergelijkbaar alternatief. Dit middel is relatief duur en wordt daarom vaak niet toegepast.
Geregeld wordt gekozen voor contactgiffen, waarmee ook andere insecten bestreden kunnen worden. Het effect hiervan is dat een deel van de mieren wordt gedood, terwijl het andere deel wordt verjaagd. Het gevolg daarvan is dat het probleem verergerd. In feite worden de mieren namelijk verspreid, zijn dus lastiger te traceren en veroorzaken op den duur op meer plaatsen overlast.
Zelfs professionele bestrijding-volgens-het-boekje is niet altijd succesvol. Dit ligt niet aan een niet-professionele aanpak, maar aan de beperktheid van het bestrijdingsmiddel.

Zijn de middelen veilig?
De meeste bestrijdingsmiddelen tegen mieren bevatten het gif imidachloprid. Vanwege de achteruitgang van de honingbij heeft de Europese Commissie het middel – voorlopig -  verboden voor een beperkt aantal toepassingen, namelijk waarbij honingbijen gevaar lopen. In Nature (2014, Nature 13531) staat een artikel over het verband tussen de geconstateerde achteruitgang van insectenetende vogels en het gebruik van imidachloprid. Met andere woorden: Bezint eer gij begint aan een mierenbestrijdingsmiddel met dit gif.

Professionele bestrijders weten niet altijd van de hoed en de rand
"HG doet wat het belooft" (slogan in 2017). HG belooft dat met hun middelen mieren effectief worden bestreden. Dit is echter maar zelden waar.
Marktleider op het gebied van plaagdierbestrijding Rentokil, beweert in een advertentie in het blad PestControlNews van juni 2014: "Er zijn wel 217 verschillende soorten ongedierte en alleen wij kunnen ze allemaal aan". Er zijn echter talloze voorbeelden dat overlast van mieren niet altijd succesvol kan worden bestreden. En er zijn talloze voorbeelden dat dierplaagbestrijders, ook Rentokill, niet met de juiste middelen werken om mieren te bestrijden. Zo staat in het zojuist genoemde blad een cartoon van een dierplaagbestrijder die met een spuitbus mieren te lijf gaat. De cartoon hoort bij een artikel over MUSCA, een organisatie die cursussen voor professionals verzorgd op het gebied van dierplaagbestrijding... Maar er bestaan geen in Nederland toegelaten spuitmiddelen waarmee mieren effectief kunnen worden bestreden!
Dat kennis om welke mier het gaat ook dikwijls ontbreekt, bleek tot voor kort op de verschillende websites van plaagdierbestrijders, waarin veelal klinkklare nonsens stond. Men is echter voorzichtig geworden. Men houdt zich liever op de vlakte.
Ook Rentokil weet het kennelijk niet precies. Zij geven op hun webpagina met betrekking tot mieren (gezien op 1-7-2017), drie voorbeelden van overlast gevende soorten: wegmieren, faraomieren en Rogers mieren. De meest gemelde schadelijke mier in Nederland staat er niet bij: de boommier. Wegmieren zijn niet schadelijk maar irritant. Faraomieren zijn bij lange na niet de meest voorkomende plaagmieren. En wat is een Rogers mier? Het is de letterlijke vertaling van het Engelse woord "Roger's ant", wat in het Nederlandse vertaald moet worden met tropische compostmier. Een soort die zelden overlast geeft!
In 2016 zwakt Bayer de effectiviteit van haar supermiddel Maxforce Quantum af door in haar advertenties in vakbladen te stellen dat het middel werkt 'tegen tropische mieren binnen en buiten'. Dus inheemse mieren worden niet meer genoemd! Maar is de bewering waar, dat het middel werkt tegen de bestrijding van alle tropische mierensoorten die bij ons in en om huizen leven? Dit is zeer de vraag. De bestrijding van de plaagmier Lasius neglectus en de Atlantische dwergschubmier Plagiolepis schmitzii en van de Mediterane draaigatjes Tapinoma nigerrimum-complex bijvoorbeeld zijn nog steeds nergens succesvol bestreden. En pas op: de werkzame stof in dit middel (en vrijwel alle andere mierenbestrijdingsmiddelen) is imidacloprid, welke middel ontraden wordt door milieubeschermers en bijenhouders (zie hierboven).

Milieucentraal.nl
De Stichting Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische en betrouwbare informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven. MilieuCentraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, de overheid en vele media. Op haar website staat onder andere het volgende ten aanzien van voorkomen van overlast door mieren: Bedek ventilatiegaten met een fijnmazig insectengaas. Ha, dat werkt absoluut niet! Mieren gaan er dwars door heen of ze knagen het gaas kapot. Dan wordt de lezer uitgenodigd om te bepalen van welke mier zij last hebben. Je wordt dan doorgelinkt naar de website van het particulier plaagdierbestrijdingsbedrijf Rentokill. Van de tien mierensoorten die Rentokill presenteert, komen er vier niet in Nederland voor en zijn van overige zes er drie waarbij een andere mierensoort staat afgebeeld dan wordt bedoeld. De belangrijkste in Nederland voorkomende plaagmieren worden niet eens genoemd! Kennelijk vindt de Consumentengids (juni 2018) de informatie van MileuCentraal de moeite van het overnemen waard. Zij nemen precies die methoden van MilieuCentraal over die NIET of slechts TIJDELIJK helpen, zoals geurende kruiden strooien, azijn sprenkelen, bakpoeder met suiker geven en met kokend water gieten.

Keurmerk voor plaagdierbeheer
Er bestaat een kermerk voor plaagdierbestrijders, het VIP-keurmerk. "Uitgangspunt van alle werkzaamheden vormt de Plaagdier Risico Inventarisatie, met als zwaartepunt de juiste determinatie van plaagdieren. Op basis van deze inventarisatie wordt een plaagdierbeheersplan opgesteld waarion alle preventieve en curatieve maatregelen dienen te zijn opgenomen. De klant kan e4r daarodoor nij eden VIP-keurmerkhouder vanuiit gaan dat hij of zij de juiste man of vrouw over de vloer krijgt."(citaat uit het blad Dierplagen jaargang 20, nummer 2, 2017). Mooie woorden. Het probleem is echter dat plaagdierbestrijders niet de kennis hebben om mieren op naam te brengen. Zij worden daar evenmin in getraind.
In het tijdschrift Pest Control News, tijdschrift voor de plaagdierbestrijdingsbrache (juli 2017) staat de definitie van een moderne plaagdierbestrijder: "Vakbekwaam persoon die dusdanige maatregelen neemt dat de populatie ongewenste dieren op een bepaalde locatie tot een acceptabel niveau wordt teruggebracht, waarbij hij te werk gaat volgens het IPM principe." Letb wel: acceptabel niveau, met andere woorden: volkomen uitroeien lukt niet (altijd) en dat geldt zeker voor mieren.

Hulp inroepen kan helpen
Huurders doen er bij ernstige mierenoverlast goed aan bij de verhuurder/woningbouwvereniging hulp te zoeken. In de grote steden kan men de GGD of gemeentereiniging benaderen. In geval van een mierenplaag (vliegende mieren uitgezonderd) is het sowieso verstandig de overheid te hulp te roepen, zodat de bestrijding collectief kan worden aangepakt.

Gratis advies
Indien u wilt weten met welke mieren u van doen heeft, al was het maar om te weten te komen of er een kans bestaat dat de mierenoverlast in de toekomst zal toenemen, kunt u enkele mieren opsturen naar de samensteller van deze site. Zie daarvoor de pagina lastige mieren. 

 

 
Peter Boer; laatste update: 15.06.2018